Indian Catholic Community, Vienna

Birthday 2011 - Rev. P. Joy Plathottathil (31.12)